Loading...

RODO

RODO

Klauzula informacyjna ogólna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Strzelinie, ul. Brzegowa 69a, 57-100 Strzelin.

2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@strzelin.pl

3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • spełnienia wymagań prawnych wynikających Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – art. Ust. 1 lit. c RODO,
  • dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora
  • wysyłania treści o charakterze marketingowym – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora
  • badania jakości świadczonych usług – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – uzasadniony cel Administratora (analiza wyników prowadzonej działalności gospodarczej) lub na podstawie wyrażonej zgody, po zakończeniu trwania umowy
  • prowadzonej analizy i statystyki – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – analiza wyników prowadzonej działalności gospodarczej. 

4.  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek, organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania. Ponadto mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, którym Administrator powierza dane na podstawie zawartych umów powierzenia. 
 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania zadania lub zadań, w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach archiwalnych.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  W niektórych przypadkach Administrator ma prawo odmówić uwzględnienia Pani/Pana sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

9. Podanie tych danych jest:

  • obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa,
  • warunkiem zawarcia umowy w przypadku, gdy między stronami zawierana jest umowa,
  • dobrowolne, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody.


10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

error: Content is protected !!
Skip to content