Loading...

Rozbudowa gosp. wodno-ściekowej

Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej

Realizacja Projektu


„Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Strzelin”  z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


OPIS PROJEKTU

W dniu 04.05.2018 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelnie podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  Umowę o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0099/17-00 dla Projektu „Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Strzelin” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Projekt zaplanowano na terenie aglomeracji Strzelin, w mieście Strzelin oraz na terenie centralnej pompowni ścieków i oczyszczalni ścieków w  Chociwelu.
Najważniejsze zidentyfikowane niedobory w sektorze gospodarki wodno-kanalizacyjnej, które spowodowały konieczność realizacji Projektu to:

 • niekontrolowana eksfiltracja ścieków surowych do gruntu w skutek złego stanu istniejących kolektorów kanalizacji zbiorczej na terenie miasta Strzelin,
 • część mechaniczna oczyszczalni – obiekty centralnej przepompowni ścieków w Strzelinie są wyeksploatowane i wymagają modernizacji,
 • brak wystarczających zabezpieczeń osadnika wstępnego i reaktora biologicznego oraz zły stan techniczny mieszadła w otwartej komorze fermentacyjnej, co niekorzystnie wpływa na procesy technologiczne.

W ramach Projektu zaplanowano  następujący zakres rzeczowy:

1.    Renowacji kanałów kanalizacji sanitarnej w Strzelinie poddane zostaną kanały betonowe i kamionkowe. Prace renowacyjne przeprowadzone będą metodą bezwykopową przy pomocy rękawa utwardzonego żywicami poliestrowymi lub epoksydowymi. Utwardzona wykładzina pełni rolę zastępczego kanału, wzmacnia pęknięcia i wypełnia ubytki kanału. Przeprowadzona renowacja kanalizacji wraz z renowacją studni pozwoli uszczelnić system kanalizacji w Strzelinie.

Renowacja około 3,13 km sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową przeprowadzana będzie w ulicach: 

 • Grota Roweckiego – 1 615,00 mb,  renowacja kanału sanitarnego z kamionki i 58 studni DN 1000/1200;
 • Staromiejskiej – 570,00 mb, renowacja kanałów sanitarnych betonowych, nietypowych i 15 studni DN 800/1000;
 • Zielnej – 112,00 mb, renowacja kanałów sanitarnych betonowych, nietypowych i 2 studni DN 1000;
 • Młynarskiej – 276,00 mb, renowacja kanałów sanitarnych betonowych, nietypowych i 7 studni DN 800/1200;
 • Ogrodowej – 299,00 mb renowacja kanałów sanitarnych betonowych, nietypowych i 1 studnia DN 1000;
 • Słowackiego – 261,00 mb renowacja kanałów sanitarnych betonowych, nietypowych i 5 studni DN 1000.

2.    Remont centralnej pompowni ścieków obejmuje modernizację obiektów przy ul. Brzegowej w Strzelinie w następującym zakresie : 

 • renowacja powierzchni betonowych zbiornika komory zlewczej w obszarze kontaktu ze ściekami  oraz remont elementów i konstrukcji stalowych;
 • renowacja powierzchni betonowych w budynku krat  w obszarze kontaktu ze ściekami, remont elementów i konstrukcji stalowych, wymiana zastawek kanałowych na dopływie i odpływie ścieków do krat,  wymiana kraty ręcznej na kratę mechaniczną, remont systemu wentylacji, remont instalacji centralnego ogrzewania i elektrycznej;
 • w separatorze piasku  ocieplenie prowadnicy przenośnika ślimakowego, wykonanie instalacji zasilania elektrycznego elementów grzewczych instalacji termoelektrycznej;
 • renowacja powierzchni betonowych w obszarze kontaktu ze ściekami  w  komorze przepompowni ścieków;
 • czyszczenie i kamerowanie rurociągów międzyobiektowych.

3.    Remonty obiektów oczyszczalni ścieków w Chociwelu wraz z dostawą mieszadła na OKF planuje się w następującym zakresie: 

 • wymiana barierek na barierki ze stali kwasoodpornej na osadniku wstępnym, rozdzielaczu ścieków, pompowni osadu surowego i piaskowniku na barierki ze stali kwasoodpornej – obecnie elementy wykazują duże ogniska korozji oraz rozwarstwienie blach, które powodują, że barierki nie nadają się do malowania;
 • wymiana i montaż mieszadła w otwartej komorze fermentacji osadu – mieszadło jest już całkowicie wyeksploatowane ( zamontowane w 1995 r.), i nie posiada swojej wydajności.

4.    Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Strzelinie – budowa odcinków sieci wodociągowej z rur PE oraz odcinki sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej z rur PVC umożliwi podłączenie do zbiorczych sieci nowych użytkowników: 

 • przebudowa około 0,307 km sieci  wodociągowej DN 280 PEHD na ul Witosa w Strzelinie;
 • budowa około 0,05 km sieci kanalizacyjnej DN 200 PVC na osiedlu Wschodnim;
 • budowa około 0,05 km sieci  wodociągowej DN 125 PE na osiedlu Wschodnim  w Strzelinie.

5.    Planowana realizacja Projektu: 

 • etap przygotowania (sporządzenie dokumentacji przetargowej, przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień dla wszystkich kontraktów na roboty budowlane – w okresie od 07.01.2019 do 04.03.2019 r.
 • etap realizacji (roboty  budowlane dla wszystkich kontraktów) – w okresie od 04.03.2019 do 27.11.2020 r.

6.    Planowane efekty

W wyniku realizacji Projektu nastąpi znaczna poprawa infrastruktury technicznej w poprzez modernizację sieci kanalizacyjnej, poprawa infrastruktury technicznej w zakresie oczyszczalni ścieków i centralnej pompowni. W ramach Projektu zaplanowano podłączyć do nowej sieci kanalizacyjnej  5 osób, do sieci wodociągowej 5 osób.

7.    Ustalono koszty robót budowlano-montażowych, dostaw i usług koniecznych do kompletnego wykonania kontraktów założonych w Projekcie w wysokości  4 260 923,00 zł wydatków kwalifikowanych (bez podatku VAT), wysokość dofinansowania wyniesie 3 621 784,55 zł. Całkowite koszty Projektu brutto wynosi 5 074 808,86 zł.

Strzelin, maj 2018 r.

Informujemy, że funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.
Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego należy zgłaszać:

 • na specjalny adres e-mail: nadużycia.POIS@mr.gov.pl
 • za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń na stronie internetowej : www.pois.gov.pl ieprawidlowości
error: Content is protected !!
Skip to content