Loading...

PROW Kanalizacja Pławna-Trześnia

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pławna – Trześnia

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”


Tytuł operacji: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pławna – Trześnia – etap Ia oraz
wymiana pomp sieciowych w SUW Karszów”


W ramach zawartej umowy o przyznaniu pomocy Nr 00020-65150-UM0100115/19 z dnia 27 lipca 2020 r. pomiędzy Samorządem Województwa Dolnośląskie a ZWiK Sp. z o. o. z siedzibą w Strzelinie.


Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Typ operacji: Gospodarka wodno-ściekowa


Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii


Całkowita wartość projektu: 2 970 079,06 zł


Wartość dofinansowania: 1 536 471,00 zł (63,63 % kosztów kwalifikowalnych operacji)


Realizacja projektu: 2020-2022 r.


Cel realizacji projektu: Celem planowanej operacji jest rozwój infrastruktury technicznej polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Pławna oraz wymianie pomp sieciowych w Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Karszów. Zadanie wpłynie na polepszenie warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej, a także na znaczną poprawę stanu środowiska oraz zdrowia mieszkańców.


Efekt rzeczowy realizacji projektu: System kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych o długości 4,693 km oraz wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w pompy sieciowe.

error: Content is protected !!
Skip to content