Loading...

podłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Podłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Krok 1

Warunki przyłączenia

Warunki przyłączenia wydawane są na podstawie Wniosku o wydanie warunków przyłączenie do sieci wod-kan (dalej Wniosek o warunki), który należy złożyć w siedzibie ZWiK Sp. z o. o. przy ul. Brzegowej 69a w Strzelinie.

Wniosek można pobrać ze strony www.zwikstrzelin.pl w zakładce Dla Klienta/Dokumenty do pobrania lub bezpośrednio w biurze ZWiK.

Do Wniosku o warunki dołącza się plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.

W określonym terminie:

  • 21 dni dla domków jednorodzinnych,
  • 45 dni dla pozostałych przypadków,

w odpowiedzi na Wniosek o warunki, po pozytywnym jego rozpatrzeniu, gdy są spełnione możliwości techniczne i formalnoprawne, zostanie wydany Państwu dokument pn. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej (dalej Warunki).

Krok 2

Plan sytuacyjny

Zgodnie z art. 29a ust. 1 Prawa budowlanego oraz  art. 7 ust. 6 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków budowa przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – uwzględniającego wymagania zawarte w Warunkach.

Mapę zasadniczą należy nabyć w Starostwie Powiatowym w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru przy ul. Kamiennej 10 w Strzelinie.

Przed rozpoczęciem budowy przyłącza, plan sytuacyjny należy przedstawić Spółce celem sprawdzenia, czy uwzględnia wymagania określone w Warunkach. W tym celu należy złożyć Wniosek o potwierdzenie zgodności sporządzenia planu sytuacyjnego z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci.

Stwierdzenie przez Spółkę, że sporządzony plan sytuacyjny uwzględnia wydane warunki przyłączenia do sieci, upoważnia podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci lub inny podmiot działający z jego upoważnienia lub na jego zlecenie do wykonania przyłącza zgodnie z planem.

Krok 3

Budowa przyłącza

Zamiar realizacji przyłącza należy pisemnie zgłosić do ZWiK Sp. z o. o. w Strzelinie z 7-dniowym wyprzedzeniem na podstawie Wniosku o wpięcie do sieci.

Przyłącze wykonują Państwo na własny koszt. Zalecamy, aby zlecić budowę przyłącza wykwalifikowanym wykonawcom.

Prosimy pamiętać, aby we własnym zakresie ustalić właścicieli działek, w których przyłącze będzie zlokalizowane, a następnie uregulować możliwość korzystania z nich, czyli uzyskać prawo dysponowania terenem na cele budowlane. Wszelkie prace montażowe muszą być prowadzone zgodnie z wytycznymi właścicieli gruntów.

W przypadku dróg publicznych należy uzgodnić z właścicielem lub zarządcą drogi lokalizację przyłącza i uzyskać pisemną jego zgodę na budowę przyłącza. Uzgodnienie lokalizacji przyłącza w pasie drogowym jest z kolei niezbędne do tego, aby złożyć wniosek o zajęcie pasa ruchu drogowego celem wykonania w nim robót budowlanych. Procedura ta obowiązuje dla  dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich – tych wniosków należy szukać na stronach internetowych powyższych urzędów lub w ich siedzibach.

Przed zasypaniem, wykonane przyłącze podlega przeglądowi technicznemu w otwartym wykopie przez pracowników ZWiK. Odbiór przyłącza odbywa się w miejscu jego wybudowania i polega na sprawdzeniu jego wykonania zgodnie z wydanymi Warunkami i uzgodnionym planem sytuacyjnym.

Po wybudowaniu przyłącza należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Prace geodezyjne realizuje uprawniony geodeta na Państwa zlecenie.

Krok 4

Zawarcie umowy

Aby podpisać umowę na dostawę wody i/lub  odprowadzenie ścieków, należy zgłosić się z wypełnionym Wnioskiem o zawarcie umowy do siedziby ZWiK przy ul. Brzegowej 69a w Strzelinie. Tutaj nasi pracownicy sfinalizują z Państwem niezbędne formalności i podpisanie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków do/z Państwa nieruchomości oraz umówią się na montaż wodomierza.

Krok 5

Montaż wodomierza

Dostawa i montaż wodomierza głównego należy do ZWiK Sp. z o. o. w Strzelinie.

Zestaw wodomierza składa się z: wodomierza głównego, dwóch zaworów odcinających przed i za wodomierzem oraz zaworu zwrotnego antyskażeniowego, który należy montować na konsoli. Przygotowanie obustronnego podejście pod wodomierz leży po Państwa stronie.

Zestaw wodomierzowy należy zamontować w budynku, w pomieszczeniu niemieszkalnym o temp. min. 4OC w poziomie na wys. 0,40-0,80 m nad posadzką zgodnie z PN-B-10720 oraz PN-ISO 4064-2+Ad1; zestaw wodomierzowy powinien zaczynać się nie dalej niż w odległości 1,0 m od ściany zewnętrznej budynku. Miejsce wbudowania zestawu wodomierzowego powinno być suche, łatwo dostępne dla montażu, demontażu, obsługi, konserwacji całego zestawu oraz odczytu wskazań wodomierza oraz powinno być zabezpieczone przed zalaniem, zamarzaniem oraz dostępem osób nieupoważnionych.

Rys.1. Schemat montażu wodomierza.
Rys.2. Zdjęcie poglądowe.
error: Content is protected !!
Skip to content