ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Obowiązujące taryfy


Zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 4 maja 2018 r. wprowadzającą wysokości taryf dla ZWiK strzelin na kolejne 3 lata, od 1 czerwca 2019 roku obowiązują nowe taryfy, zatwierdzone na okres od 25 do 36 miesiąca. 
 

ZOBACZ: TREŚĆ DECYZJI Z OBOWIĄZUJĄCYMI TARYFAMI


Jednocześnie pragniemy poinformować, że Rada Miejska Strzelinie uchwałą nr XV/213/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Strzelin w okresie od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., uchwaliła dopłaty w wysokości 1,00 zł netto do każdego metra sześciennego ścieków w okresie obowiązywania uchwały.

Po uwzględnieniu dopłaty, dla odbiorców zaliczanych do grupy taryfowej OŚ 1, wysokość ceny za 1 m sześć. odprowadzanych ścieków wynosi: 9,39 zł netto tj. 10,14 zł brutto.

Szczegółowe rozliczanie dopłaty dokonywane jest w oparciu o faktyczną ilość odprowadzanych ścieków ustaloną zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
 

ZOBACZ:   UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ STRZELINA XV/213/19


Zgodnie z cyt. decyzją i po uwzględnieniu dopłaty obecnie obowiązują następujące wysokości taryf: