ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Obowiązujące taryfy


Poniższe taryfy obowiązują od 1 maja 2017 do 30 kwietnia 2018 r.
*


Od 1 czerwca 2018 obowiązywać będą nowe taryfy - zobacz

*W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw, obowiązująca taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Strzelin przyjęte Uchwałą Rady Miejskiej Strzelina nr XXXI/402/2017 z dnia 28 marca 2017 r. które pierwotnie miały obowiązywać do 30.04.2018 r. została wydłuzona z mocy prawa o 180 dni od wejścia w życie cytowanej wyżej ustawy.