ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Promesa na inwestycję

Gmina Strzelin otrzymała promesę o wartości 1 995 565 zł na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową. Dokument potwierdzający przyznanie środków odebrał z rąk Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego prezes strzelińskiego ZWiKu.

Promesy o wartości ponad 16,5 mln zł odebrali w piątek 17 lipca br. przedstawiciele 12 gmin oraz gminnych spółek wodociągowych z subregionu wrocławskiego. Pomoc przyznana została na działania w zakresie budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz zakup i montaż urządzeń oraz instalacji kanalizacyjnych lub wodociągowych. 


Dofinansowanie dla Gminy Strzelin dotyczy inwestycji pn.:  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pławna -Trześnia - etap I a. W ramach projektu przewidziano budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym w Pławnej w obszarze ulic: Klonowa (od nr 5), Lipowa, Sosnowa, Brzozowa, Cisowa, Akacjowa, Świerkowa, Strzelińska (do wysokości nr 21 od strony Strzelina) oraz przepompownię ścieków wraz z kolektorem tłocznym do oczyszczalni ścieków w Chociwelu. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno - tłocznym dla miejscowości Pławna ( głównie nowe Osiedle) o sumarycznej długości kanałów grawitacyjnych 4329,6 mb i kanałów tłocznych 1902,4 mb oraz 1 szt. pompowni ścieków. Kanały grawitacyjne zaprojektowano o średnicach DN 200 i DN 150 a kanał ciśnieniowy z rur PE 100 SDR 17 o średnicy DN 110. 

 

Jak informuje prezes Zakładu Wodociągów i kanalizacji w Strzelinie Stanisław Klimaszewski – W roku 2019 ZWiK systemem gospodarczym wykonał kanał tłoczny z rur PE przewiertowych, typu RC SDR 17 o średnicy Dz 110 i długości ca.1,9 km metodą bezwykopową - przewierty sterowane wykonywane odcinkami od projektowanej pompowni ścieków P1 do istniejącej oczyszczalni ścieków w Chociwelu. Całość prowadzonych prac monitorował nadzór archeologiczny zgodnie z wymogami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Natomiast w latach 2020/ 2021 zakładana jest budowa kanalizacji grawitacyjnej w wraz z pompownią ścieków P1.

Jeszcze we wrześniu 2019 roku strzeliński ZWiK złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu o przyznanie pomocy finansowej na realizację zadania w oparciu o program „Gospodarka wodno - ściekowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”. Wniosek przeszedł pozytywnie część formalną i został zakwalifikowany do dofinansowania. Uchwałą nr 2210/VI/2020 z dnia 16.06.2020 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego wskazał przedmiotowe zadania jako przewidziane do dofinansowania poz. 20 na 55 sklasyfikowanych beneficjentów. Planowany termin realizacji to lata 2020 – 2021 zaś planowana wartość nakładów inwestycyjnych wynosi 3.136.202,35 zł.«

Aktualności

Planowane przerwy w dostawach wody

We wtorek 23 listopada wystąpią przerwy w dostawach wody na ulicach: Norwida, Asnyka, Staszica, Michała Archanioła i Kościelnej.więcej...

Pracuj z nami - nowe oferty pracy

Zapraszamy do zapoznania z nowymi ofertami pracy w ZWiKuwięcej...

Remontujemy wodociąg na Łokietka

W środę utrudnienia dla mieszkańców ulic: Krzywoustego, Poniatowskiego, Westerplatte, Łokietka, Grunwaldzka, Chrobrego, Żwirki i Wigury.więcej...

Zapraszamy na rajd

Zapraszamy do udziału w polsko-czeskim rajdzie rowerowym zakończonym piknikiem rodzinnym w dniu 7 sierpnia.
więcej...

Prosimy nie podlewaj

Apelujemy do wszystkich mieszkańców gminy Strzelin o zaprzestanie podlewania ogrodów, napełniania basenów   więcej...