ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Promesa na inwestycję

Gmina Strzelin otrzymała promesę o wartości 1 995 565 zł na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową. Dokument potwierdzający przyznanie środków odebrał z rąk Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego prezes strzelińskiego ZWiKu.

Promesy o wartości ponad 16,5 mln zł odebrali w piątek 17 lipca br. przedstawiciele 12 gmin oraz gminnych spółek wodociągowych z subregionu wrocławskiego. Pomoc przyznana została na działania w zakresie budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz zakup i montaż urządzeń oraz instalacji kanalizacyjnych lub wodociągowych. 


Dofinansowanie dla Gminy Strzelin dotyczy inwestycji pn.:  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pławna -Trześnia - etap I a. W ramach projektu przewidziano budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym w Pławnej w obszarze ulic: Klonowa (od nr 5), Lipowa, Sosnowa, Brzozowa, Cisowa, Akacjowa, Świerkowa, Strzelińska (do wysokości nr 21 od strony Strzelina) oraz przepompownię ścieków wraz z kolektorem tłocznym do oczyszczalni ścieków w Chociwelu. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno - tłocznym dla miejscowości Pławna ( głównie nowe Osiedle) o sumarycznej długości kanałów grawitacyjnych 4329,6 mb i kanałów tłocznych 1902,4 mb oraz 1 szt. pompowni ścieków. Kanały grawitacyjne zaprojektowano o średnicach DN 200 i DN 150 a kanał ciśnieniowy z rur PE 100 SDR 17 o średnicy DN 110. 

 

Jak informuje prezes Zakładu Wodociągów i kanalizacji w Strzelinie Stanisław Klimaszewski – W roku 2019 ZWiK systemem gospodarczym wykonał kanał tłoczny z rur PE przewiertowych, typu RC SDR 17 o średnicy Dz 110 i długości ca.1,9 km metodą bezwykopową - przewierty sterowane wykonywane odcinkami od projektowanej pompowni ścieków P1 do istniejącej oczyszczalni ścieków w Chociwelu. Całość prowadzonych prac monitorował nadzór archeologiczny zgodnie z wymogami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Natomiast w latach 2020/ 2021 zakładana jest budowa kanalizacji grawitacyjnej w wraz z pompownią ścieków P1.

Jeszcze we wrześniu 2019 roku strzeliński ZWiK złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu o przyznanie pomocy finansowej na realizację zadania w oparciu o program „Gospodarka wodno - ściekowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”. Wniosek przeszedł pozytywnie część formalną i został zakwalifikowany do dofinansowania. Uchwałą nr 2210/VI/2020 z dnia 16.06.2020 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego wskazał przedmiotowe zadania jako przewidziane do dofinansowania poz. 20 na 55 sklasyfikowanych beneficjentów. Planowany termin realizacji to lata 2020 – 2021 zaś planowana wartość nakładów inwestycyjnych wynosi 3.136.202,35 zł.«

Aktualności

Kanalizacja dla Pławnej

Trwa realizacja projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pławna – Trześnia – etap Ia oraz wymiana pomp sieciowych w SUW Karszów”.więcej...

Ścieki już bez dopłaty

Od dnia 01.01.2021r. przestaje obowiązywać dopłata ze strony Gminy Strzelin do taryfy za odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych (Grupa OŚ1).więcej...

Wymień stary wodomierz

Przypominamy o konieczności wymiany do końca roku wodomierzy podliczników, których ważność legalizacji kończy się z dniem 31.12.2020r.więcej...

Zachęcamy do podawania odczytów wodomierzy

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa zachęcamy do podawania odczytu wodomierzy telefonicznie, smsem lub mailowo.więcej...

Przerwy w dostawach wody

W piątek 20 listopada, wystapią przerwy w dostawach wody na ul. Królowej Jadwigi oraz Bolka I Świdnickiegowięcej...