ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Kanalizacja dla Pławnej etap Ia

Rozpoczęliśmy opracowanie wniosku  do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, o dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pławna- Trześnia etap Ia” w ramach programu priorytowego – Ochrona Wód.

Zdecydowano, że opracowany projekt „Kanalizacja dla miejscowości Pławna-Trześnia” zostanie podzielony na etapy. W pierwszym etapie zamierzamy wybudować kanalizacje sanitarną na osiedlu w Pławnej (na planie orientacyjnym etap Ia zaznaczono kolorem zielonym) w obszarze ulic: Klonowa (od nr 5), Lipowa, Sosnowa, Brzozowa, Cisowa, Akacjowa, Świerkowa, Strzelińska (do wysokości nr 21 od strony Strzelina) oraz przepompownię ścieków wraz z kolektorem tłocznym do oczyszczalni ścieków w Chociwelu.

Zobacz plan

Przyjęty do realizacji zakres uzależniony jest od możliwości finansowania zadania przez ZWiK w Strzelinie. Dofinansowanie w formie dotacji tego typu przedsięwzięć przez Fundusz Ochrony Środowiska wynosi  25% wartości kosztów kwalifikowanych. Na pozostałe 75% kosztów kwalifikowanych ZWiK będzie ubiegał się o pożyczkę w WFOŚiGW. Nie wykluczamy również sytuacji że WFOŚiGW może wycofać się z formuły dotacji na rzecz pożyczki.

Następne etapy będą realizowane w późniejszym czasie, w miarę posiadanych środków oraz możliwości uzyskania dofinansowania z funduszy unijnych i krajowych.

Przewidywane  terminy realizacji etapu Ia:

  • rozpoczęcie realizacji- kwiecień 2019r.
  • zakończenie realizacji- listopad 2020r.

ZWiK na swój koszt wybuduje sieć do granicy posesji/ na posesję wraz ze studzienką Dz 315. Przyłącze kanalizacyjne zgodnie z obowiązującym prawem musi wybudować na swój koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Postulowany termin wykonania przyłączy  kanalizacji sanitarnej- po wybudowaniu sieci, pompowni i podłączeniu do oczyszczalni ścieków po listopadzie 2020r.

Uzyskanie dofinansowania w formie dotacji oraz pożyczki jest uwarunkowane osiągnięciem założonego efektu ekologicznego. Jest on określony przez ilość mieszkańców podłączonych do nowobudowanej kanalizacji. W związku z powyższym w  najbliższych dniach zostaną wśród mieszkańców Osiedla w Pławnej (stanowiących zakres wyłącznie etapu Ia) rozprowadzone ankiety w których będą oni mogli określić termin podłączenia do kanalizacji po jej wybudowaniu oraz zadeklarować ilość osób z  poszczególnych posesji mających korzystać z kanalizacji.
 

Pobierz ankietę


Podpisane ankiety-deklaracje będą pomocne przy sporządzaniu wniosku  o dotację i pożyczkę do WFOŚiGW oraz pozwolą założyć harmonogram planowanych podłączeń do kanalizacji przez mieszkańców w najbliższych latach.  Prosimy o rzetelne i jak najszybsze  wypełnienie  ankiet i przekazanie ich do Pani Sołtys.«

Aktualności

Kanalizacja dla Pławnej

Trwa realizacja projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pławna – Trześnia – etap Ia oraz wymiana pomp sieciowych w SUW Karszów”.więcej...

Ścieki już bez dopłaty

Od dnia 01.01.2021r. przestaje obowiązywać dopłata ze strony Gminy Strzelin do taryfy za odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych (Grupa OŚ1).więcej...

Wymień stary wodomierz

Przypominamy o konieczności wymiany do końca roku wodomierzy podliczników, których ważność legalizacji kończy się z dniem 31.12.2020r.więcej...

Zachęcamy do podawania odczytów wodomierzy

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa zachęcamy do podawania odczytu wodomierzy telefonicznie, smsem lub mailowo.więcej...

Przerwy w dostawach wody

W piątek 20 listopada, wystapią przerwy w dostawach wody na ul. Królowej Jadwigi oraz Bolka I Świdnickiegowięcej...