ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Nowe taryfy 2015

Po dwóch latach utrzymywania cen na stałym poziomie zmianie ulegają taryfy za wodę i ścieki. W odróżnieniu od ogólnopolskiej tendencji zmiany te nie tylko nie szokują, ale mogą pozytywnie zaskoczyć.

Na początku kwietnia krajowe media donosiły o fali podwyżek jakie samorządy serwują swoim mieszkańcom. Dotyczy to między innymi znacznych podwyżek cen wody i ścieków wynikających z kosztów utrzymania inwestycji, jakie dzięki unijnemu dofinansowaniu realizowano przez ostatnie lata. Wiąże się to także ze znacznym zadłużeniem gmin i przedsiębiorstw wodociągowych oraz koniecznością obsługi tych zobowiązań. Problem ten na szczęście nie dotyczy Strzelina, bowiem zmiany cen są niewielkie, a  dla części odbiorców stawki nawet maleją.

Tu znajdziesz nowe taryfy

Warto przypomnieć, że ZWiK Strzelin zakończył realizację największej w historii naszej Gminy inwestycji, jaką była budowa sieci kanalizacji wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociwelu, której wartość wyniosła ponad  80 milionów złotych. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmował: budowę prawie 62 km sieci kanalizacyjnej, ponad 11 km sieci wodociągowej, 18 przepompowni ścieków wraz z systemem automatyki i sterowania, budowę instalacji do suszenia osadów i wymiana urządzeń sterujących i pomiarowych w oczyszczalni.Mimo iż podstawowy zakres rzeczowy przedsięwzięcia został w 100% zrealizowany do końca 2012 roku a rozliczony w aspekcie finansowym w roku 2013 to po raz kolejny dzięki wielu staraniom   ZWiK-u  i Gminy Strzelin udało się go rozszerzyć (Rozszerzenie projektu zostało potwierdzone podpisaniem stosownych aneksów do umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu)  o dodatkowe 3 zadania tj. :
•    Modernizacja linii do odwadniania osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Chociwelu (zadania wykonano w 2014 roku),
•    Modernizacja systemu napowietrzania na oczyszczalni ścieków w Chociwelu. (zadanie do  wykonania w 2015 roku),
•    Renowacja kanałów kanalizacji sanitarnej w Strzelinie (zadanie do  wykonania w 2015 roku)

Realizacja tak znaczącej inwestycji poza oczywistymi korzyściami ekologicznymi i zdrowotnymi miała też podłoże prawne. Głównym celem polityki wodnej Unii Europejskiej jest osiągnięcie dobrego stanu wód. Osiągnięcie tego celu wiąże się z realizacją zadań określonych w kilkunastu dyrektywach, do których przestrzegania Polska zobowiązała się przystępując do Wspólnoty Europejskiej. Jedną z głównych jest dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych zwana potocznie „dyrektywą ściekową”. Dotyczy ona między innymi gromadzenia, oczyszczania i zrzutu ścieków komunalnych, a jej celem jest ochrona środowiska przed niekorzystnymi skutkami tych zrzutów. W rozmowach przedakcesyjnych wynegocjowane zostały dostosowawcze okresy przejściowe na wprowadzenie przepisów dyrektywy do końca 2015 r. Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do wyposażenia wszystkich aglomeracji czyli terenów, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych o tzw. równoważnej liczbie mieszkańców (RLM). Najważniejsze jest jednak to, że niewywiązanie się będzie skutkować dla Polski  ogromnymi karami finansowymi. Dlatego lepiej płacić więcej za wodę i ścieki korzystając z dobrodziejstwa wodociągów i kanalizacji, niż zapłacić jeszcze więcej nie mając niczego.Obecnie problem ten dostrzegają już wszystkie samorządy, jednak tylko nieliczne, w tym Strzelin, podeszły do tego perspektywicznie i rozsądnie. Dlatego też tam, gdzie ceny ze wodę i ścieki były zdecydowanie niższe niż u nas, sytuacja szybko ulegnie zmianie, a w wielu gminach zmieniła się już w tym roku o czym informują media.

Trzeba jednak wyraźnie powiedzieć, że utrzymanie cen na dotychczasowym poziomie nie jest łatwe u nas, gdy zrozumie się koszty i ich pochodne, jakie inwestycja niesie za sobą. To nie tylko konieczność utrzymania i obsługi majątku wartego przeszło  80 milionów złotych, ale także majątku podlegającego opodatkowaniu np. wobec gminy. Tylko rzetelna współpraca ZWiK-u z Gminą pozwala wypracować zasady nie powodujące ciągłego sięgania do kieszeni podatnika – czyli mieszkańców. Dowodem na to jest choćby uchwała Rady Miejskiej Strzelina nr II/12/14 z dnia 09,12,2014 zwalniająca z podatku od nieruchomości majątek związany z  odprowadzeniem i oczyszczaniem ścieków oraz z doprowadzeniem i uzdatnianiem wody pitnej wybudowanych przy współfinansowaniu Unii Europejskiej, bo koszt ponieśli by wyłącznie Klienci ZWiK-u, czyli sami mieszkańcy naszej gminy.

Nieprzypadkowo też ZWiK zachęca do przyłączania się do nowej sieci, starając się o pozyskiwanie na ten cel dofinansowania. Poza oczywistym efektem ekologicznym, wraz ze wzrostem liczby podłączonych do kanalizacji mieszkańców zmniejsza się koszt jednostkowy obsługi sieci, mający odzwierciedlenie w taryfach. Zatem związek przyczynowo-skutkowy jest oczywisty, im więcej mieszkańców się podłączy do systemu kanalizacji  i będzie zrzucać ścieki do naszej oczyszczalni, tym koszt jednostkowy liczony w PLN za 1 m 3 ścieków będzie niższy.

Nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków na terenie gminy Strzelin zatwierdzone uchwałą Rady Miejskiej Strzelina  z dnia 31 marca br. obowiązywać będą od 1 maja 2015 roku do 30 kwietnia 2016 roku. Dla gospodarstw domowych cenę określono na 3,37 zł za metr sześcienny, a przemysłu spożywczego i pozostałych odbiorców odpowiednio 3,38 zł i 3,42 zł. Natomiast za odprowadzone ścieki gospodarstwa domowe zapłacą 10,10 zł, zaś przemysł spożywczy 11,74 zł, a pozostali odbiorcy 10,64 zł za metr sześcienny. Wszystkie podane taryfy są cenami brutto.

Czy u nas jest drogo ? Za odpowiedź niech posłuży informacja, że średnie ceny wody na Dolnym Śląsku wynoszą obecnie 5,10 zł brutto za m³, a odprowadzone ścieki 8,27 zł za m³. Do statystyki wliczają się jednak gminy, które dopiero stoją przed wyzwaniem jakim jest budowa sieci kanalizacji i związane z tym koszty. My na szczęście mamy praktycznie to już za sobą.«

Aktualności

Planowane przerwy w dostawach wody

We wtorek 23 listopada wystąpią przerwy w dostawach wody na ulicach: Norwida, Asnyka, Staszica, Michała Archanioła i Kościelnej.więcej...

Pracuj z nami - nowe oferty pracy

Zapraszamy do zapoznania z nowymi ofertami pracy w ZWiKuwięcej...

Remontujemy wodociąg na Łokietka

W środę utrudnienia dla mieszkańców ulic: Krzywoustego, Poniatowskiego, Westerplatte, Łokietka, Grunwaldzka, Chrobrego, Żwirki i Wigury.więcej...

Zapraszamy na rajd

Zapraszamy do udziału w polsko-czeskim rajdzie rowerowym zakończonym piknikiem rodzinnym w dniu 7 sierpnia.
więcej...

Prosimy nie podlewaj

Apelujemy do wszystkich mieszkańców gminy Strzelin o zaprzestanie podlewania ogrodów, napełniania basenów   więcej...