ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Budowa przyłączy będzie dofinansowana

Mieszkańcy gminy, którzy złożyli deklaracje, mogą liczyć na dofinansowanie budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej. Strzeliński ZWiK podpisał właśnie umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który pozytywnie zweryfikował wniosek w tej sprawie.

Fundusz dofinansuje 45 % kosztów kwalifikowanych budowy każdego przyłącza. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie około 3,0 mln zł, zaś kwota dofinansowania to 1 349 792,11 zł. Na przełomie czerwca i lipca zostanie ogłoszony przez ZWiK przetarg na wyłonienie wykonawcy przyłączy, którego poznamy do końca lipca.– Po rozstrzygnięciu przetargu przeprowadzimy spotkania z mieszkańcami wszystkich miejscowości objętych programem – mówi Stanisław Klimaszewski prezes strzelińskiego ZWiK-u. Chcemy dokładnie omówić przebieg prac, koszty i umożliwić podpisanie umów na dofinansowanie inwestycji osobom, które uprzednio składały deklaracje. Wszyscy zainteresowani będą mieli okazję zapoznać się z warunkami  i zasadami wykonania inwestycji. Przyjęliśmy, że ZWiK podpisując  umowę  bezpośrednio z wykonawcą robót,  zapewnieni płynność finansową  realizacji całego projektu. Takie rozwiązanie jest na pewno bardziej komfortowe dla mieszkańców – wyjaśnia prezes.
Prace będą trwały od sierpnia do listopada, a wybudowanie przyłączy umożliwi korzystanie z nowej sieci kanalizacji.Budowa podłączeń do budynków realizowana będzie na terenie Gminy Strzelin w miejscowościach, w których obecnie kończą się prace budowlano – montażowe związane z budową sieci kanalizacyjnej w ramach Projektu pn.: „Budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociwelu”. Do miejscowości tych należy: Chociwel, Mikoszów, Kuropatnik, Strzegów, Szczodrowice, Biały Kościół, Gęsiniec, Pęcz, oraz miasto Strzelin (Osiedle Wschodnie, Osiedle Na Skarpie, Osiedle Parkowe, ul. Gliniana, ul. Wita Stwosza oraz część ul. Oławskiej). Budowa obejmie również Szczawin. Projekt przewiduje wybudowanie 441 szt. podłączeń budynków zaliczanych do gospodarstw domowych oraz obiektów użyteczności publicznej w układzie grawitacyjnym do nowopowstałej sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 7851 m. Z podłączeń będzie korzystać około 2041 mieszkańców. Dzięki zbiorczemu systemowi kanalizacyjnemu ponad 50 tys.m3 ścieków rocznie trafi do oczyszczalni ścieków w Chociwelu.

Celem przedsięwzięcia pn.: „Budowa podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzelin” jest poprawa warunków bytowych mieszkańców objętych projektem poprzez budowę podłączeń kanalizacyjnych do głównej sieci, co bezpośrednio przyczyni się do uporządkowania gospodarki ściekowej. Zwiększy się poziom ochrony wody pitnej, a tym samym zmniejszy ryzyko zachorowalności mieszkańców Gminy. Jednocześnie wzrośnie jej  atrakcyjność gospodarcza i inwestycyjna oraz wzrośnie standard życia mieszkańców.«

Aktualności

Planowane przerwy w dostawach wody

We wtorek 23 listopada wystąpią przerwy w dostawach wody na ulicach: Norwida, Asnyka, Staszica, Michała Archanioła i Kościelnej.więcej...

Pracuj z nami - nowe oferty pracy

Zapraszamy do zapoznania z nowymi ofertami pracy w ZWiKuwięcej...

Remontujemy wodociąg na Łokietka

W środę utrudnienia dla mieszkańców ulic: Krzywoustego, Poniatowskiego, Westerplatte, Łokietka, Grunwaldzka, Chrobrego, Żwirki i Wigury.więcej...

Zapraszamy na rajd

Zapraszamy do udziału w polsko-czeskim rajdzie rowerowym zakończonym piknikiem rodzinnym w dniu 7 sierpnia.
więcej...

Prosimy nie podlewaj

Apelujemy do wszystkich mieszkańców gminy Strzelin o zaprzestanie podlewania ogrodów, napełniania basenów   więcej...