ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Nowe stawki opłat za wodę i ścieki

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie ogłasza nowe stawki taryf na swoje usługi, które będą obowiązywać od 1 maja br.

Działając  w myśl art. 24 pkt. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  z późniejszymi zmianami ZWiK w Strzelinie ogłasza stawki taryf na swoje usługi. Obowiązywać one będą od 1 maja 2013 do 30 kwietnia 2014 r.Warunki stosowania cen i stawek opłat

1.    Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców.

Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Zobowiązana jest do zapewnienia ciągłości dostaw odpowiedniej jakości i ilości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań z zakresu ochrony środowiska a także optymalizację kosztów.
W przypadku zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków występuje zróżnicowanie kosztów eksploatacyjnych, w związku z tym alokowano koszty na grupy odbiorców z podziałem na gospodarstwa domowe, przemysł spożywczy i pozostałych odbiorców. Dodatkowo w przypadku zbiorowego odprowadzania ścieków występuje zróżnicowanie kosztów oczyszczania ścieków. Jakość dostarczanych ścieków jest zróżnicowana w zależności od ich pochodzenia powodując z kolei zróżnicowanie kosztów ich odbioru i oczyszczania, więc obecnie oprócz zróżnicowania cen wprowadzamy dodatkowe opłaty w zależności od jakości zrzucanych ścieków. Opłatą tą obciążamy przemysłowych dostawców ścieków, którzy wprowadzają ścieki o zwiększonym ładunku zanieczyszczeń. Nie wszyscy odbiorcy korzystający z usług przedsiębiorstwa w zakresie dostawy wody są równocześnie dostawcami ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

2.    Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Określone w Taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w zezwoleniu na działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w Regulaminie uchwalonym przez Radę Gminy Strzelin.

Jakość wody produkowanej przez przedsiębiorstwo jest zgodna zarówno z normami krajowymi, jak i normami europejskimi. Woda ujmowana jest głównie z ujęć głębinowych i pochodzi w znacznej części ze studni jurajskich. Podlega uzdatnianiu bez chemicznego wspomagania. Poddawana jest ponadto w coraz lepszej dystrybucji i dzięki temu jest smaczna i zdrowa.
«

Aktualności

Kanalizacja dla Pławnej

Trwa realizacja projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pławna – Trześnia – etap Ia oraz wymiana pomp sieciowych w SUW Karszów”.więcej...

Ścieki już bez dopłaty

Od dnia 01.01.2021r. przestaje obowiązywać dopłata ze strony Gminy Strzelin do taryfy za odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych (Grupa OŚ1).więcej...

Wymień stary wodomierz

Przypominamy o konieczności wymiany do końca roku wodomierzy podliczników, których ważność legalizacji kończy się z dniem 31.12.2020r.więcej...

Zachęcamy do podawania odczytów wodomierzy

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa zachęcamy do podawania odczytu wodomierzy telefonicznie, smsem lub mailowo.więcej...

Przerwy w dostawach wody

W piątek 20 listopada, wystapią przerwy w dostawach wody na ul. Królowej Jadwigi oraz Bolka I Świdnickiegowięcej...