ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. w Strzelinie

Kanalizacja dla Pławnej

Trwa realizacja projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pławna – Trześnia – etap Ia oraz wymiana pomp sieciowych w SUW Karszów”.

W ramach zadania wykonana zostanie kanalizacja sanitarna na osiedlu mieszkaniowym w Pławnej w obszarze ulic: Klonowa (od nr 5), Lipowa, Sosnowa, Brzozowa, Cisowa, Akacjowa, Świerkowa, Strzelińska (do wysokości nr 21 od strony Strzelina) oraz przepompowni ścieków wraz z kolektorem tłocznym do oczyszczalni ścieków w Chociwelu. Zakres zaplanowanych prac obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej do granicy posesji/na posesję wraz ze studzienką. Ponadto planuje się wymianę 3 pomp sieciowych w Stacji Uzdatniania Wody w Karszowie. 

 

 

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pn. :„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pławna - Trześnia - etap Ia oraz wymiana pomp sieciowych w SUW Karszów” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plac budowy przekazano Wykonawcy w dniu 22.12.2020 roku.

Prowadzenie robót w 2020 roku uzależnione było od pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania. ZWiK Strzelin złożył we wrześniu  2019 roku wniosek do Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu o przyznanie pomocy finansowej na realizację  przedmiotowego  zadania w ramach operacji „ Gospodarka wodno - ściekowa „ w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”. Wniosek przeszedł pozytywnie część formalną i został zakwalifikowany do dofinansowania. Uchwałą nr 2210/VI/2020 z dnia 16.06.2020 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego wskazał przedmiotowe zadania jako przewidziane do dofinansowania poz. 20 na 55 sklasyfikowanych beneficjentów. Umowę o  przyznaniu pomocy pomiędzy ZWiK Strzelin, a Samorządem Województwa  Dolnośląskiego podpisano w dniu 27 lipca 2020 roku. Przewidywana kwota dotacji  ze środków UE – PROW wynosi 1 995 565,00.

 

 

W dniu 16 grudnia 2020 roku ZWiK Strzelin podpisał umowę z Zakładem Instalacyjno - Budowlanym "ISAN-BUD" Leszek Wołowiec, 49-100 Niemodlin, ul. Opolska. Podstawą zawarcia  umowy jest wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego zgodnie z Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 .Przewidywana wartość robót to 2.235.668,10 zł netto plus należy podatek VAT w wysokości: 514.203,66 zł co stanowi cenę ofertową brutto w wysokości: 2.749.871,76 zł.

Przewidywane zakończenie robót sierpień 2021 roku.«

Aktualności

Planowane przerwy w dostawach wody

We wtorek 23 listopada wystąpią przerwy w dostawach wody na ulicach: Norwida, Asnyka, Staszica, Michała Archanioła i Kościelnej.więcej...

Pracuj z nami - nowe oferty pracy

Zapraszamy do zapoznania z nowymi ofertami pracy w ZWiKuwięcej...

Remontujemy wodociąg na Łokietka

W środę utrudnienia dla mieszkańców ulic: Krzywoustego, Poniatowskiego, Westerplatte, Łokietka, Grunwaldzka, Chrobrego, Żwirki i Wigury.więcej...

Zapraszamy na rajd

Zapraszamy do udziału w polsko-czeskim rajdzie rowerowym zakończonym piknikiem rodzinnym w dniu 7 sierpnia.
więcej...

Prosimy nie podlewaj

Apelujemy do wszystkich mieszkańców gminy Strzelin o zaprzestanie podlewania ogrodów, napełniania basenów   więcej...